Regionalni sastanak

24. i 25. januara 2018. godine u hotelu Marriott u Skoplju održan je Regionalni sastanak “Mehanizmi kolektivne zaštite potrošača u Evropskoj uniji i jugoistočnoj Evropi”. Sastanak su zajednički organizovali ConWeb i SEELS, uz podršku GIZ Otvorenog regionalnog fonda za pravnu reformu jugoistočne Evrope.

Ključni odgovorni akteri za kolektivno obeštećenje iz regiona (resorna ministarstva za zaštitu potrošača, tela za nadzor nad tržištem, kancelarije Ombudsmana, organizacije za zaštitu potrošača) zajedno sa gospođom Augusta Maciulevičiute kao predstavnikom Evropske potrošačke organizacije (BEUC) i dr Duncan Fairgrieve kao predstavnik Britanskog instituta za komparativno i međunarodno pravo (BIICL) razgovarali su o ključnim nalazima i ishodu iz uporednog istraživanja za šest odabranih država članica EU i šest zemalja iz jugoistočne Evrope.

Na osnovu diskusija i preporuka sa sastanka, biće razvijen Regionalni akcioni plan za jačanje kapaciteta zainteresovanih strana za kolektivnu zaštitu potrošača u jugoistočnoj Evropi. Tokom 2018. godine, u okviru projekta će se razviti i isporučiti tri modula obuke.

Nacionalni izveštaji razvijeni od strane regionalnih stručnjaka, izvještaj za MS EU koji je razvio BIICL i uporedni izvještaj za jugoistočnu Evropu, koju je razvila dr. Veronika Efremova, objediniće se u jedinstvenoj publikaciji “Mehanizmi kolektivne zaštite u EU i JIE – uporedna studija” koja će biti izdata u martu ove godine.